آلبوم من ◂ حضرت آیت الله سید حسن مرتضوی
اقامه نماز میت بر پیکر حضرت آیت الله مروارید به امامت آیت الله فلسفی